Офіційний сайт КДНЗ №6 "Струмок" Дніпрорудненської міської ради

Розділи

Календар

« Квітень 2021 »
Пн   5 12 19 26
Вт   6 13 20 27
Ср   7 14 21 28
Чт 1 8 15 22 29
Пт 2 9 16 23 30
Сб 3 10 17 24  
Нд 4 11 18 25  

Пошук

Нормативна база

ЯКІ ЗМІНИ ВНЕСЕНО В ЗАКОН ПРО ДОШКІЛЬНУ ОСВІТУ

ЯКІ ЗМІНИ ВНЕСЕНО В ЗАКОН ПРО ДОШКІЛЬНУ ОСВІТУ

ЗМІНЕНО ПЕРІОДИЗАЦІЮ ВІКУ ДІТЕЙ

Стало

Було

 • немовлята – до одного року;
 • ранній вік – від одного до трьох років;
 • перед шкільний вік – від трьох до шести (семи) років;
 • молодший дошкільний вік – від трьох до чотирьох років;
 • середній дошкільний вік – від чотирьох до п’яти років;
 • старший дошкільний вік – від п’яти до шести (семи) років
 • немовлята
 • молодший дошкільний вік
 • середній дошкільний вік
 • старший дошкільний вік

До закладу дошкільної освіти приймають дітей віком від одного року.

Групи комплектують за віковими ознаками.

НАДАНО НОВІПОВНОВАЖЕННЯ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

 • планує діяльність та формує стратегію розвитку;
 • формує освітню програму;
 • забезпечує добір і розстановку кадрів;
 • відповідно до установчих документів утворює, реорганізує та ліквідує структурні підрозділи (відділення, групи);
 • не погоджує режими роботи з органами управління освітою та управління охороною здоров’я.

Режим роботи закладу дошкільної освіти незалежно від підпорядкування, типу і форми власності, тривалість перебування в ньому дітей встановлює його засновник (засновники) відповідно до законодавства України.

 

 

 

РОЗШИРЕНО ФОРМИ ЗДОБУТТЯ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

Стало

Було

 • у закладах дошкільної освіти незалежно від підпорядкування, типів і форм власності;
 • у структурних підрозділах юридичних осіб приватного і публічного права, у тому числі закладів освіти;
 • у сім’ї – за сімейною (домашньою) формою здобуття дошкільної освіти;
 • за допомогою фізичних осіб, які мають педагогічну освіту та/або професійну кваліфікацію педагогічного працівника, у тому числі які провадять незалежну професійну діяльність;
 • за допомогою фізичних осіб – підприємців, основним видом діяльності яких є освітня
 • у дошкільних навчальних закладах незалежно від підпорядкування, типів і форми власності;
 • у сім’ї (до досягнення дитиною п’ятирічного віку);
 • за допомогою фізичних осіб з високими моральними якостями, які мають відповідну вищу педагогічну освіту, ліцензію на право надання освітніх послуг у сфері дошкільної освіти та фізичний стан здоров’я яких дозволяє виконувати обов’язки педагога

ВИЗНАЧЕНО НАПОВНЮВАНІСТЬ ІНКЛЮЗИВНИХ ГРУП

До 15 осіб. Із них не більше 3-х дітей з особливими освітніми потребами.

РОЗШИРЕНО ФОРМИ ВЛАСНОСТІ ЗАКЛАДІВ

ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

Можуть бути засновані на засадах державно-приватного партнерства – корпоративний заклад дошкільної освіти.

Статус корпоративного має заклад дошкільної освіти, заснований кількома суб’єктами різних форм власності на засадах державно-приватного партнерства, особливості управління яким визначаються засновницьким договором та статутом.

ЗАПРОВАДЖЕНО ДЕРЖАВНИЙ НАГЛЯД

(КОНТРОЛЬ)

Державну атестацію закладів не проводитимуть.

Замінить її державний нагляд (контроль) у сфері дошкільної освіти

РОЗШИРЕНО ПОВНОВАЖЕННЯ МІСЬКИХ (РАЙОННИХ) ДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЙ, ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО

САМОВРЯДУВАННЯ

 • забезпечують реалізацію державної політики у сфері дошкільної освіти на відповідні території, у тому числі розвиток мережі закладів дошкільної освіти всіх форм власності відповідно до потреб населення, поліпшення матеріально-технічної бази та господарське обслуговування комунальних закладів дошкільної освіти;
 • виконують функції засновника закладів дошкільної освіти на відповідній території;
 • беруть участь у розробленні та реалізації змісту дошкільної освіти;
 • створюють умови для одержання дітьми, у тому числі з особливими освітніми потребами, дошкільної освіти;
 • організовують наукове, програмно-методичне, кадрове, матеріальне забезпечення діяльності педагогічних працівників у сфері дошкільної освіти, їх підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації та атестацію;
 • здійснюють добір, призначення на посаду та звільнення з посад керівних кадрів у комунальних закладах дошкільної освіти;
 • створюють умови для розвитку закладів дошкільної освіти усіх форм власності;
 • організовують підготовку, проведення експериментальної та інноваційної діяльності у закладах дошкільної освіти та контролюють хід їх здійснення;
 • забезпечують організоване оздоровлення дітей дошкільного віку;
 • забезпечують соціальний захист, охорону життя, здоров’я та захист прав учасників освітнього процесу та обслуговуючого персоналу в закладі дошкільної освіти;
 • здійснюють інші повноваження відповідно до Конституції України, законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про освіту», «Про дошкільну освіту».

ЗМІНЕНО НАЗВУ ПОСАДИ КЕРІВНИКА

ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

Керівництво закладом дошкільної освіти здійснює його директор.

ВИЗНАЧЕНО, ХТО ЗАТВЕРДЖУЄ ПЛАН РОБОТИ

Діяльність закладу дошкільної освіти регламентується планом роботи, який складають, як правило, на навчальний рік та оздоровчий період.

План роботи закладу дошкільної освіти незалежно від типу та форми власності затверджує його керівник.

ОНОВЛЕНО ПОВНОВАЖЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ РАДИ

 • схвалює освітню програму закладу, оцінює результативність її виконання та виконання Базового компонента дошкільної освіти, хід якісного виконання програм розвитку, виховання і навчання дітей у кожній віковій групі;
 • формує систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості освіти, зокрема систему та механізми забезпечення академічної доброчесності;
 • розглядає питання вдосконалення організації освітнього процесу у закладі;
 • визначає план роботи закладу та педагогічне навантаження педагогічних працівників;
 • затверджує заходи щодо зміцнення здоров’я дітей;
 • обговорює питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи;
 • затверджує щорічний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників;
 • заслуховує звіти педагогічних працівників, які проходять атестацію;
 • розглядає питання впровадження в освітній процес найкращого педагогічного досвіду та інновацій, участі в дослідницькій, експериментальній, інноваційній діяльності, співпраці з іншими закладами освіти, науковими установами, фізичними та юридичними особами, які сприяють розвитку освіти;
 • визначає шляхи співпраці закладу дошкільної освіти з сім’єю;
 • ухвалює рішення щодо відзначення, морального та матеріального заохочення учнів (вихованців), працівників закладу та інших учасників освітнього процесу;
 • розглядає питання щодо відповідальності працівників закладу та інших учасників освітнього процесу за невиконання ними своїх обов’язків;
 • має право ініціювати проведення позапланового інституційного аудиту закладу та проведення громадської акредитації закладу;
 • розглядає інші питання, віднесені законом та/або установчими документами закладу до її повноважень.

Рішення педагогічної ради закладу дошкільної освіти вводяться в дію рішеннями керівника закладу.

РОЗШИРЕНО ПЕРЕЛІК УЧАСНИКІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

 • діти дошкільного віку, вихованці, учні;
 • педагогічні працівники: директори, заступники директора з навчально-виховної (виховної) роботи, вихователі-методисти, вихователі, старші вихователі, асистенти вихователів, вчителі (усіх спеціальностей), вчителі-дефектологи, вчителі-логопеди, практичні психологи, соціальні педагоги, інструктори з праці, інструктори з фізкультури, інструктори слухового кабінету, музичні керівники, керівники гуртків, студій, секцій, інших форм гурткової роботи та інші спеціалісти;
 • медичні працівники;
 • батьки або особи, які їх замінюють;
 • батьки-вихователі дитячих будинків сімейного типу;
 • асистенти дітей з особливими освітніми потребами;
 • фізичні особи, які мають право здійснювати освітню діяльність у сфері дошкільної освіти.

УНОРМОВАНО ПОРЯДОК РОЗРОБЛЕННЯ, ЗАТВЕРДЖЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

Основою для розроблення освітньої програми є Базовий компонент дошкільної освіти.

Освітня програма має містити:

 • загальний обсяг навантаження та очікувані результати навчання здобувачів освіти;
 • перелік, зміст, тривалість і взаємозв’язок освітніх галузей та/або предметів, дисциплін тощо, логічну послідовність їх вивчення;
 • форми організації освітнього процесу;
 • опис та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти;
 • інші освітні компоненти (за рішенням закладу дошкільної освіти).

Зміст освітньої програми має передбачати:

 • формування основ соціальної адаптації та життєвої компетентності дитини;
 • виховання елементів природо доцільного світогляду, розвиток позитивного емоційно-ціннісного ставлення до довкілля;
 • утвердження емоційно-ціннісного ставлення до практичної та духовної діяльності людини;
 • розвиток потреби в реалізації власних творчих здібностей.

Освітню програму схвалює педагогічна рада закладу дошкільної освіти та затверджує його керівник.

Освітні програми, що розробляють на основі типових освітніх програм, не потрібно затверджувати центральним органом забезпечення якості освіти.

На основі освітньої програми заклад дошкільної освіти складає та затверджує план роботи, що конкретизує організацію освітнього процесу.

Запроваджувати експериментальні освітні програми можна лише за рішенням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти.

ВИЗНАЧЕНО ПЕДАГОГІЧНЕ НАВАНТАЖЕННЯ

 • вихователь інклюзивної групи, групи компенсую чого типу - 25 годин;
 • асистент вихователя інклюзивної групи – 36 годин;
 • практичний психолог закладу дошкільної освіти (ясел-садка) компенсую чого типу та з інклюзивними групами – 20 годин;
 • керівник гуртка – 18 годин.

УТОЧНЕНО ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ НА РОБОТУ

ТА ВИМОГИ ДО ОСВІТИ

На посаду керівника закладу дошкільної освіти незалежно від підпорядкування, типу і форми власності призначають особу, яка є громадянином України та має:

 • вищу освіту не нижче ступеня бакалавра;
 • стаж педагогічної роботи не менше як три роки;
 • організаторські здібності;
 • фізичний і психічний стан якої не перешкоджає виконанню професійних обов’язків.

Керівника призначає на посаду та звільняє з посади засновник (засновники) або уповноважений ним (ними) орган.

Інших працівників призначає на посади та звільняє з посад його керівник у порядку, передбаченому установчими документами закладу, відповідно до законодавства.

РОЗШИРЕНО ПРАВА БАТЬКІВ

Мають право бути на громадських засадах асистентом дитини з особливими освітніми потребами або визначити особу, яка виконуватиме обов’язки асистента дитини.

РОЗШИРЕНО ФІНАНСОВУ

САМОСТІЙНІСТЬ

Порядок діловодства і бухгалтерського обліку в закладі дошкільної освіти визначає керівник закладу відповідно до законодавства. За його рішенням бухгалтерський облік може вести самостійно заклад освіти або централізована бухгалтерія.

Звіт 2017 фінасово господарської діяльності.doc

Переглядів: 152